Lazimpat, Near Lainchaur, Kathmandu, [email protected] 980-107-4160